1st European Winter Transnational Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
DUBOIN Giorgio SHEN Guanyu
SHI Zheng Jun JU Chuancheng VERSACE Alfredo SEMENTA Antonio
CIMA Leonardo DONG Chunhui

• For the team record, click on the team name.

Close Window