55th European Teams Championships Team
Line-Ups
Open Teams

vs
Open Room   Closed Room
ZOZIS Sotirios WIANKOWSKI Piotr
GAWEL Wojciech JAGNIEWSKI Rafal DELIMPALTADAKIS Nikos PROTONOTARIOS Manolis
ANGELOPOULOS Petros NAWROCKI Piotr

• For the team record, click on the team name.

Close Window