27th European Youth Teams Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
KONSTANTINIDOU Nikoleta ZAHARIE Diana
BARLUT Razvan DARAMUS Robert SKOURTSIDIS Kanellos TYPALDOS Panagiotis Ioulios
FOTEINAKIS Ioannis OJOG Daria

• For the team record, click on the team name.

Close Window