7th European Open Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
ZVEZDIN Zigfrid ANDRUSZKIEWICZ Jakub
KRAWCZYK Blazej SUPERSON Krzysztof ZUBOV Vsevolod SKARZHINSKIY Nikolay
VYSHESLAVOV Ivan SUCHARDA Edward

• For the team record, click on the team name.

Close Window